Drukuj
Odsłony: 23650

 „Rewitalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona 06.08.2003r.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178714. Siedziba Spółki mieści się w Radomiu przy ulicy Grodzkiej 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.382.000,00 złotych. Przyjęto obowiązujący oficjalnie skrót firmy „Rewitalizacja” Sp. z o.o. Spółkę „Rewitalizacja” Sp. z o.o. reprezentuje jednoosobowy Zarząd:

Uchwałą nr 9/2021  z dnia 12 lipca 2021r pełniącą obowiązki Prezesa jest Pani Barbara Łopyta

Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) – działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję. Do procesu rewitalizacji zaliczamy działania: renowacja zabytków, modernizacja, adaptacja, odbudowa. Przedmiotem działalności Spółki w Radomiu jest proces rewitalizacji obejmujący teren Miasta Kazimierzowskiego.


Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)

2/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)

3/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)

4/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)

5/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi  lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)

6/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

7/ Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

8/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)

9/ Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)

10/ Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z)

 
a także Spółka może:
1/ przygotowywać i realizować proces rewitalizacji poza obszarem Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu.
2/ pozyskiwać środki finansowe na projekty rewitalizacji.
3/ sprawować funkcję inwestora zastępczego.
4/ obracać nieruchomościami stanowiącymi majątek Spółki.
5/ zarządzać nieruchomościami stanowiącymi majątek Spółki.
6/ zarządzać nieruchomościami na zlecenie właścicieli.
7/ wynajmować lokale użytkowe i mieszkalne znajdujące się w budynkach stanowiących własność Spółki.
8/ realizować zadania własne Gminy Miasta Radomia na terenie Miasta Kazimierzowskiego w zakresie koniecznym do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczące między innymi:
a)     ładu przestrzennego,
b)    gminnych ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c)     ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
d)    promocji,
e)     gminnego budownictwa mieszkaniowego,
9/ koordynować zadania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji w sferach gospodarczej i społecznej.